Appel à projets PISCCA

L’Ambassade de France en Haïti lance un appel à projets destiné à financer les initiatives de la société civile haïtienne dans les domaines des médias, de la formation, de la citoyenneté et de la jeunesse. Date limite de candidature : le 31 août 2017.

Le Fonds d’appui PISCCA

L’Ambassade de France dispose d’un instrument de financement des initiatives de la société civile, intitulé PISCCA. Il s’agit du Fonds d’appui aux Projets innovants de la Société Civile et les Coalitions d’Acteurs. Les projets financés ont pour objectif le renforcement des capacités des organisations issues de la société civile haïtienne afin de favoriser leur autonomie, et le développement local de manière durable.
L’enveloppe 2017-2019 a pour thème la structuration et l’accompagnement de la société civile haïtienne dans les secteurs de la citoyenneté, de la jeunesse, de la formation et des médias.

Pour en savoir plus, les termes de référence de l’appel à projets sont téléchargeables ci-dessous, accompagnés du formulaire de demande de subvention qui devra être remis au Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France avant la date limite et accompagné des pièces justificatives indiqués dans les modalités de soumission.

L’appel à projets sera clôturé le 31 août 2017.

Lajan jarèt PISCCA a

Anbasad peyi Lafrans mete sou pye yon zouti finansye pou kore inisyastiv sosyete sivil la. Li rele PISCCA. Se yon valè lajan ki la pou ankouraje Pwojè inovan ki soti nan sosyete sivil la ak tout lòt moun k ap aji tèt ansanm. Lajan sa a, se pwogram ki genyen kòm objektif ranfòse kapasite òganizasyon ki chita nan nannan sosyete sivil peyi a li finanse. Pou ka ede yo jwenn fòs tèt yo nan devlopman peyi a pandan lontan.
Pou peryòd 2017-2019 la nou deside ankouraje pwojè ki chita sou kijan n ap bati epi akonpaye sosyete sivil la sou kesyon sitoyènte, lajenès, aprantisaj epi medya.

Si sa enterese w, ou ka telechaje enfòmasyon sou sa k gen pou fè ladan n anba paj sa a. Epi tou, w ap jwenn fòmilè pou denand sibvansyon an ke w dwe remèt nan Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France anvan dat limit la, ak tout pyès yo mande, pou w ka soumèt nan bon kondisyon

Nou raple tout moun ki enterese ak apèl a pwojè sa a, ke l ab bout nan jou ki 31 Daou 2017 la.

publié le 23/08/2017

haut de la page