Reportage photos : France - Haïti, un parcours au long cours

France - Haïti : un parcours au long cours

La France et Haïti partagent une longue histoire, marquée par une coopération à caractère multiple dont les actions et les partenaires témoignent de la profondeur et de la diversité.

Ces photos sont là pour illustrer ces liens qui semblent parfois abstraits. Pourtant ce sont ces liens qui sont à la base de tout. Sans eux, sans cette confiance et ce respect mutuels, impossible de travailler ensemble sur le long terme.
C’est ainsi que depuis plus de trente ans, haïtiens et français travaillent sur une méthodologie de restauration des sols, aujourd’hui reprise à l’échelle du pays (photo 1). Depuis plus de dix ans, la France achète directement aux paysans haïtiens les denrées alimentaires qu’elle reverse au Programme alimentaire mondial (photo 10). Elle contribue également au financement des cantines scolaires (photo 11).
Sans confiance et permanence, impossible également de s’investir dans la protection de l’enfance (photo 8).

Au-delà des résultats visibles, la coopération entre la France et Haïti se tisse autour d’idées structurantes, pouvant être reprises comme cadre général. Ainsi, un cadastre simplifié de Port-au-Prince est en cours d’élaboration dont la méthodologie va être réutilisée pour d’autres zones du pays (photo 3). La reconstruction de l’Hôpital de l’Université d’Etat d’Haïti (HUEH) s’accompagne ainsi d’une refondation de son administration (photo 9). La France soutient également le renforcement des collectivités territoriales, pour créer un développement équilibré du pays, entre capitale et provinces (photo 7). Elle participe au réaménagement des quartiers informels de Martissant et Baillergeau, que l’Etat haïtien a désigné comme projets pilotes (photo 2).

Enfin, ses actions sont innovantes. La France promeut l’introduction des technologies numériques dans les écoles haïtiennes. Le réseau culturel franco-haïtien n’est pas en reste : il est intégralement équipé de tableaux numériques interactifs (photo 6). L’innovation c’est aussi soutenir la première exploitation agricole de bananes biologiques dont la production sera vendue en Haïti et exportée en Europe (photo 5), ou encore découvrir les talents musicaux haïtiens de demain (photo 4).

LAFRANS AK AYITI : GEN LONTAN NOU ANSANM

Istwa peyi Lafrans ak istwa peyi d Ayiti makònen depi lon¬tan. Yo gen yon relasyon ki tabli pou mete tèt ansanm nan anpil sektè. Kolaborasyon nou an chita nan bon teren pou bay bon rezilta nan divès aksyon nou fè ansanm.

Foto sa yo la pou montre ki kalite angajman nou gen an¬sanm, pou w pa kwè se pawòl anlè. Paske se angajman sa yo ki fòs nou. Si se pa t sa, si pa te gen konfyans ak respè, youn pou lòt, travay la pa t ap posib tout tan sa a, nan tèt ansanm.
Se konsa, depi pase trant an, Ayisyen ak Franse ap travay sou yon metòd pou kenbe tè jaden yo djanm, yon metòd tout rès peyi a adopte (Foto 1). Lafrans gen pase diz an depi l ap achte viv ak legim dirèkteman nan men pwodiktè lokal yo pou l fè Pwogran Alimantè Mondial kado (Foto 10). Lafrans bay jarèt tou nan Pwogram Nasyonal pou Kantin Skolè (Foto 11).
Nan zafè pwoteje dwa ti moun, anyen pa posib si w pa pran san w mete tout moun an konfyans (Foto 8).

Sa ou wè la a poko anyen devan manman lide kote koopera¬syon Lafrans ak Ayiti ap byen fè l. Realizasyon nou ta ta ka sèvi modèl pou fè anpil lòt bagay mache. Pa egzanp, n ap fè yon kadas senplifye pou Pòtoprens, kote tout pwoprietè gen yon limit Leta rekonèt. Metòd sa a, nou pral aplike l nan kèk lòt zòn nan peyi a (Foto 3). Nou mete men ansanm pou rekonstwi lopital Inivèsite Leta d Ayiti, nou bay kon¬kou nan renouvèlman administrasyon an (Foto 9). Lafrans bay yon kout men nan ransfòsman Kolektivite Teritoryal yo, pou pèmèt yon devlopman egal ego ant kapital la ak pwovens yo (Foto 7). Lafrans mete men nan aktivite pou rebati katye enfòmel tankou Martissant ak Baillergeau, kote tranbleman de tè a te fè anpil dega. Leta te pran de zòn sa yo tankou modèl pou lòt yo (Foto 2).

Chak angajman nou yo pote yon chanjman ladann. Lafrans ankouraje Teknoloji nimerik rantre pi fon nan sektè edi¬kasyon an. Tout sant kiltirel franse yo fòme yon rezo kote yo tout gen TNE - Tablo Nimerik Enteraktif (Foto 6). Chanjman an, se lè w bay eksperyans plantasyon fig òga¬nik la jarèt. Fig sa yo se pou vann nan peyi a ak aletranje, an Ewòp sitou (Foto 5). Menm jan an, chanjman ka vle di ede piblik la dekouvri douvanjou atis ki gen talan pami mizisyen jodi yo (Foto 4).

publié le 19/08/2015

haut de la page